Едно запомнящо се музикално пътешествие

В началото на учебната година подхвърлих дали да не направим ученически концерт с наши възпитаници инструменталисти, и Светла Червенкова прие това предизвикателство с целия си професионализъм, любов към музиката и вяра във възможностите на учениците. Нарекохме концерта „Музикални пътешественици“ и по пътя с желание се включиха 22-ма ученици – певци, инструменталисти, танцьори, както и колегите Весела Кунова, Милко Тодоров, Ивелина Маркова. Музикалните педагози от Детската музикална школа към читалището, Общинския младежки духов оркестър и танцово студио „Бордо“, чиито възпитаници изнесоха голяма част от концерта, оцениха и прегърнаха идеята. Това са колегите: Амория Маркова, Мариета Куцарова, Виктор Павлов, Илиян Тодоров, Марин Цочев, Станислав Анастасов. Двама ученици от НГПИ „Проф. Венко Колев“ – Станислав Кордоловски и Михаел Георгиев – подсилиха трупата с уменията си на изпълнители. За озвучаването се погрижи Веселин Ангелов. Така музикалното пътешествие, преминало през много репетиции, достигна до своята публика на 23 ноември в Актовата зала на училището. По преценката и на непредубедени зрители, и на професионалните музиканти, уважили с присъствието си концерта, събитието е било забележително. Предлагаме ви кратък фоторазказ.

25 ноември

Днес БПЦ чества блажената памет на св. Климент Охридски – владика, един от учениците на Покровителите на Европа – св. св. Кирил и Методий, превърнал българските земи в духовно средище на Европейския континент.

Честит празник!

Вълчев: 1860 лева ще бъде средната брутна работна заплата на учителите през 2021 г.

“В началото на тази година средната заплата беше 930, при двойно увеличение трябва да стане 1860, брутната заплата. Основната ще бъде по-малко, а минималната още по-малко. Тя беше в началото на годината 660, сега е 760 – това е заплатата, при която постъпва един млад учител. При двойно увеличение трябва да стане 1320, но тук механично го казвам. Това са въпроси, които ще преговаряме със социалните партньори във формата отраслово тристранно сътрудничество.”

ЦЯЛАТА СТАТИЯ…

Обявяване на конкурс за длъжността ”Младши експерт …

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

и Заповед № 1453 от 17.11.2017 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността – Младши експерт “Системен администратор” към Дирекция ”Планиране и проекти ” по служебно правоотношение.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

–   степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Професионален бакалавър по …“

–   професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

–   рангV младши

–   компютърна компетентност

 

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

–     решаване на тест и интервю

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

–   Заявление за участие в конкурса;

–   Декларация по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

–   Копие от документ за завършено висше образование с професионално направление в областта на компютърни и информационни системи и технологии – с придобита минимална образователна квалификационна степен “Професионален бакалавър по ….”.

–   Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

–   Документ за придобита компютърна компетентност;

–   Копие на лична карта;

–   Свидетелство за съдимост.

 

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 8 на Общинска администрация-гр.Троян.

 

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян в срок от 22.11.2017 година до 04.12.2017  година.


7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация /при входа на общината/.

 

8. Основната цел на длъжността е поддържане и опериране с компютърните системи на Общинска администрация-Троян: инсталиране, консултативна помощ и поддържане на компютърни системи; управление на проекти, свързани със системите; наблюдение и обучение на компютърни оператори; консултиране за компютърни проблеми; поддържане на WEB сайта на общината.

 

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Младши експерт „Системен администратор” е 460 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

 

 

 

КМЕТ:

/ ДОНКА МИХАЙЛОВА /

Обявяване на конкурс за длъжността ”Младши експерт …

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

и Заповед № 1453 от 17.11.2017 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността – Младши експерт “Системен администратор” към Дирекция ”Планиране и проекти ” по служебно правоотношение.

 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са :

–   степен на образование – висше с образователна квалификационна степен „Професионален бакалавър по …“

–   професионален опит – не се изисква, съгласно КДА

–   рангV младши

–   компютърна компетентност

 

3. Начинът  за провеждане на конкурса  е:

–     решаване на тест и интервю

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

–   Заявление за участие в конкурса;

–   Декларация по чл.17, ал.2,т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

–   Копие от документ за завършено висше образование с професионално направление в областта на компютърни и информационни системи и технологии – с придобита минимална образователна квалификационна степен “Професионален бакалавър по ….”.

–   Копие от документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит;

–   Документ за придобита компютърна компетентност;

–   Копие на лична карта;

–   Свидетелство за съдимост.

 

5. Кандидатите могат да се запознаят с изискванията и задълженията на длъжността, посочени в длъжностната характеристика в стая № 8 на Общинска администрация-гр.Троян.

 

6. Документите следва да бъдат представени в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация-гр.Троян в срок от 22.11.2017 година до 04.12.2017  година.


7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото на Общинска администрация /при входа на общината/.

 

8. Основната цел на длъжността е поддържане и опериране с компютърните системи на Общинска администрация-Троян: инсталиране, консултативна помощ и поддържане на компютърни системи; управление на проекти, свързани със системите; наблюдение и обучение на компютърни оператори; консултиране за компютърни проблеми; поддържане на WEB сайта на общината.

 

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността Младши експерт „Системен администратор” е 460 лв., съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС №129 от  26.06.2012  година.

 

 

 

КМЕТ:

/ ДОНКА МИХАЙЛОВА /